Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?


Ano       Ne

Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii. Reklamovať je možné tovar zakúpený na www.sexshop-sexshop.sk, je riadne zaplatený a plynie záručná doba, ktorá je na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom a vybavená najneskôr do 30 dní od podania reklamácie.

Postup reklamácie:

- Vytlačte si reklamačný protokol tu.... (klikni)

- Reklamovaný tovar zabaľte spolu s vyplneným reklamačným protokolom a kópiou faktúry (zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave) a zašlite na adresu R.I.H. spol. s.r.o., P.O.BOX 59, 965 01 Žiar nad Hronom.

- Tovar zašlite poštou doporučene. (POZOR: TOVAR NA DOBIERKU NEPREBERÁME!!!)

O prevzatí tovaru vás budeme informovať mailom/telefonicky.

O priebehu a vybavení reklamácie vás budeme informovať mailom.

6. Reklamačné podmienky a záruka:

Vytlačte si reklamačný protokol tu.... (klikni)

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou R.I.H. spol. s.r.o. pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.sexshop-sexshop.sk. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

6.1 Dĺžka záruky

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

6.2 Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od dopravcu (počet balíkov – množstvo tovaru, neporušenosť pásky, poškodenie obalov) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O odmietnutí zásielky, či jej poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od dopravcu zásielku zjavne poškodenú, alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodania tovaru dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k dopravcovi tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho. Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu. Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, spolu so všetkými priloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Vyjadrenie predávajúceho ohľadom reklamácie bude zaslané na poštovú adresu kupujúceho, alebo na email kupujúceho.

Miestom pre zaslanie a uplatnenie reklamácie je poštová adresa

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 Žiar nad Hronom

Reklamovaný tovar zašlite, spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý stiahnete (tu reklamačný protokol). Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci doloží platnosť záruky zaslaním kópie faktúry, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii.

Zásielka musí obsahovať:

a)  Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva)

b) Kópiu faktúry

c) Vyplnení reklamačný protokol s poriadne vyplneným popisom závady, ktorá je dôvodom reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email, atď).

Reklamácia bude odmietnutá, ak poškodenie alebo inú vadu tovaru:

a) nie je možné identifikovať, preto žiadame kupujúcich o popis vady

b) bolo spôsobené mechanickým poškodením

c) ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné od podmienok stanovených výrobcom pre použitie tovaru,

d) spôsobené zlým zaobchádzaním, či zlou starostlivosťou o tovar

e) poškodeného nadmerným používaním v rozpore s bežnými alebo výrobcom uvádzanými podmienkami,

f) ktorý bol upravovaný zákazníkom (odstraňovanie častí, svojvoľné upravovanie produktu, alebo našívanie na odev, farbenie, a pod.)

g) ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

6.3 Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie chybu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena  bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba. Po vybavení reklamácie, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho spolu s vyjadrením ako bola reklamácia vybavená.

6.4 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, prevádzkovateľ vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia prevádzkovateľ nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.5 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.6 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6.7 Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sexshop-sexshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6.9 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

6.10 Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 

fax č. 048/412 46 93

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihlásenie alebo Reset hesla