Nachádzate sa na stránke s erotickým obsahom.

Mali ste už 18 rokov?


Ano       Ne

Všeobecné obchodné podmienky

pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sexshop-sexshop.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je R.I.H. spol. s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu  www.sexshop-sexshop.sk.

Kupujúci vytvorením objednávky vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP, týmto VOP porozumel a rešpektuje ich. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Chrásteka 507/17

965 01 ŽIAR NAD HRONOM

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S Email: info@sexshop-sexshop.sk Telefón: 0940 719 748

Adresa pre zasielanie pošty:

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 ŽIAR NAD HRONOM

2. Výklad pojmov

2.1 E-shop je elektronický obchod umiestnený na serveri a doméne www.sexshop-sexshop.sk, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ ponúka predaj tovaru.

2.2 Prevádzkovateľ e-shopu je spoločnosť R.I.H. spol., s.r.o. (firemné a kontaktné údaje sú v odseku 1.)

2.3 Predávajúci je spoločnosť R.I.H. spol., s.r.o. (firemné a kontaktné údaje sú v odseku 1.)

2.4 Kupujúci je fyzická osoba/právnická osoba, ktorá má záujem kúpiť tovar ponúkaný na e-shope sexshop-sexshop.sk a v súlade s týmito VOP uzatvorí s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

2.5 Spotrebiteľ je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľom nie je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu. V praxi to znamená, že osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle zákona, nemá nárok bezdôvodne vrátiť tovar alebo odstúpiť od zmluvy a ani automaticky nárok na 24 mesačnú záručnú dobu či vybavenie reklamácie do 30 dní.

2.6  Objednávka je jednostranný úkon kupujúceho – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči prevádzkovateľovi prostredníctvom e-shopu, s cieľom získať na základe tejto objednávky tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.7 Tovar sú výrobky uvádzané v e-shope, ktoré prevádzkovateľ ponúka na predaj kupujúcemu. Tovar na internetovej stránke eshopu www.sexshop-sexshop.sk - sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti no firma nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená záväzným mailom Potvrdenie objednávky

2.8 Registrácia je postup, pri ktorom kupujúci vyplní elektronický registračný formulár v e-shope. Registrácia nie je povinná. Registrácia poskytuje kupujúcemu možnosť využívať výhody registrovaného účtu. Kupujúci je povinný v rámci registrácie pravdivo vyplniť všetky údaje uvedené v registračnom formulári a zodpovedá za presnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov pri registrácii.

2.9 VOP - Všeobecné obchodné podmienky eshopu www.sexshop-sexshop.sk

3. Objednávka, Storno objednávky

3.1 Kupujúci realizuje objednávku produktov prostredníctvom e-shopu www.sexshop-sexshop.sk. Výberom požadovaného produktu, jeho množstva, spôsobu úhrady a výberom spôsobu doručenia tovaru vyplnením kontaktných a fakturačných údajov. Nákup na eshope je možný formou registrácie (v tomto prípade získava registrovaný kupujúci viac výhod ako vernostný program, história objednávok a podobne), alebo ako neregistrovaný kupujúci. Nákup kupujúci potvrdí v poslednom kroku objednávky kliknutím na tlačidlo s názvom Objednať s povinnosťou platby, čím zároveň potvrdzuje vedomosť o nutnosti platby za objednaný tovar a cenu dopravy.

3.2 Po uskutočnení objednávky príde kupujúcemu email prostredníctvom automatizovaného systému Prebieha príprava (it.j. informácia o zadaní objednávky), súhrn objednávky (informácia o nákupe s rozpisom produktov a cien za dopravu, platbu, produkty), v prípade platby bankovým prevodom tiež informácie k platbe.

3.3 Potvrdenie objednávky zo strany prevádzkovateľa je záväzné až po doručení mailu zákazníkovi s textom Potvrdenie objednávky. Od tejto chvíle je uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a prevádzkovateľom. Potvrdením objednávky podľa tohto bodu 3.3. VOP sa považuje objednávka kupujúceho za záväznú. 

3.4 Prevádzkovateľ je oprávnený potvrdenú objednávku zrušiť v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nemožno kupujúcemu tovar dodať z dôvodu nedostupnosti tovaru, z dôvodu zmeny ceny za ktorú kupujúci produkt zakúpil v čase vytvorenia objednávky, ak prevádzkovateľ nemôže dodržať dobu dodania stanovenú týmito VOP, ak kupujúci zadal nepravdivé, neplatné údaje pri vytváraní objednávky. V uvedených prípadoch prevádzkovateľ elektronicky zašle kupujúcemu ponuku náhradného plnenia (s inou dodacou lehotou, inou kúpnou cenou, podobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (písomne, elektronicky), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, sprostredkovateľ vráti už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy.

3.5 Jednostranné storno objednávky zo strany kupujúceho je možné len do doby vyexpedovania objednaného tovaru. Storno môže kupujúci uplatniť emailom na adrese info@sexshop-sexshop.sk. 

4. Platobné podmienky

4.1 Kúpna cena tovaru je uvedená pri tovare, v objednávke a taktiež na faktúre dodanej kupujúcemu. Faktúra na kúpnu cenu a cenu dopravy bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad a potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Faktúra bude dostupná pre zaregistrovaných kupujúcich aj v ich účte v časti história objednávok. 

4.2 Kupujúci je povinný potvrdenú objednávku riadne a včas uhradiť a prevziať zvoleným spôsobom v objednávke.

4.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu cien tovaru v ponuke eshopu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená v potvrdení objednávky.

Platobné možnosti na eshope:

Dobierka: kupujúci zaplatí pri doručení objednávky kuriérom GLS. Cena za platbu dobierkou je 0,90 eura.

Bankový prevod: kupujúci zaplatí bankovým prevodom na základe prijatých platobných údajov emailom po uskutočnení objednávky. Email bude doručený bezodkladne po vykonaní objednávky a obsahuje číslo účtu pre úhradu, variabilný symbol (číslo objednávky), sumu. Prijatie platby prevádzkovateľom bude potvrdené emailom Platba prijatá.

5. Dodacie podmienky

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí doručenie tovaru v požadovanom množstve a akosti podľa objednávky kupujúcemu na miesto určené v objednávke kupujúcim. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť,  aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti  na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.2 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru/prevzatím tovaru kupujúcim, alebo treťou splnomocnenou osobou pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5.3 Tovar odosielame do max. 3 prac. dní od objednávky. Doba dodania tovaru prepravcom je do 48 hodín od prevzatia tovaru. Tovar, ktorý nemáme skladom má dobu doručenia do 10 pracovných dní. Do lehoty dodania sa započítavajú iba pracovné dni, ak nie je výslovne uvedené inak.

5.4 Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace v dodaní tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci.

5.5 Lehota na expedovanie a doručenie tovaru začína plynúť pri platbe:

Dobierkou: od momentu potvrdenia objednávky prevádzkovateľom 

Bankovým prevodom: od momentu prijatia platby za objednaný tovar a zmene statusu objednávky na Platba prijatá. Status objednávky na platba prijatá sa zmení bezodkladne po prijatí platby.  

5.6 Prevádzkovateľ dodáva tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa dodania v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Kuriéra spoločnosti GLS - Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku pri dodaní v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Kuriéra GLS je 3,99 € pri objednávke do 60 €. Pri objednávkach tovaru v hodnote nad 60 € poštovné a balné hradí prevádzkovateľ. V prípade, že je časť tovaru zo zadanej objednávky vybavená neskôr z dôvodu, že nebol v čase zadania objednávky na sklade, poštovné za dodanie zvyšného tovaru hradí prevádzkovateľ.

5.7 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar, ako aj jeho obal pri doručení zásielky. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Vyžiadajte si telefonický kontakt na depo prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika /poverenú osobu/, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou a nebol o tom pri preberaní zásielky spísaný záznam.

6. Reklamačné podmienky a záruka:

Vytlačte si reklamačný protokol tu.... (klikni)

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov a spoločnosťou R.I.H. spol. s.r.o. pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.sexshop-sexshop.sk. Ak je kupujúci podnikateľským subjektom vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim upravuje obchodný zákonník v platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto reklamačným poriadkom, že s ich ustanoveniami súhlasí a zaväzuje sa riadiť sa nimi vo všetkých vzťahoch s predávajúcim.

6.1 Dĺžka záruky

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že tento deň nemožno určiť, záručná doba začína plynúť dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na výrobku vyskytnú a kupujúci ich uplatní počas záručnej doby v zmysle tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný uplatniť zjavné vady ihneď ako ich zistil, alebo ako ich pri náležitej starostlivosti zistiť mal a mohol. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru.

6.2 Záručné podmienky

Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od dopravcu (počet balíkov – množstvo tovaru, neporušenosť pásky, poškodenie obalov) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. O odmietnutí zásielky, či jej poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Pokiaľ kupujúci prevezme od dopravcu zásielku zjavne poškodenú, alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné doručenie, nie je možné reklamáciu dodania tovaru dodatočne uplatniť. Predávajúci vyvíja maximálnu snahu zabezpečiť profesionálne a bezchybné doručovanie tovaru, ak by však došlo k vadnej dodávke tovaru a išlo by o zjavnú vadu, po potvrdení bezchybnej dodávky tovaru kupujúcim, sú možnosti predávajúceho vo vzťahu k dopravcovi tovaru značne obmedzené, napriek tomu predávajúci vyvinie snahu, takúto reklamáciu vyriešiť, preto je potrebné bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho. Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu. Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, spolu so všetkými priloženými dokladmi. (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Vyjadrenie predávajúceho ohľadom reklamácie bude zaslané na poštovú adresu kupujúceho, alebo na email kupujúceho.

Miestom pre zaslanie a uplatnenie reklamácie je poštová adresa

R.I.H. spol. s.r.o.

P.O.BOX 59

965 01 Žiar nad Hronom

Reklamovaný tovar zašlite, spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý stiahnete (tu reklamačný protokol). Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci doloží platnosť záruky zaslaním kópie faktúry, pokiaľ bol tovar v minulosti reklamovaný, tiež doloží doklad o predchádzajúcej reklamácii.

Zásielka musí obsahovať:

a)  Reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva)

b) Kópiu faktúry

c) Vyplnení reklamačný protokol s poriadne vyplneným popisom závady, ktorá je dôvodom reklamácie a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, email, atď).

Reklamácia bude odmietnutá, ak poškodenie alebo inú vadu tovaru:

a) nie je možné identifikovať, preto žiadame kupujúcich o popis vady

b) bolo spôsobené mechanickým poškodením

c) ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi chemickými a mechanickými vplyvmi boli značne odlišné od štandardných podmienok, v akých sa tovar obvykle využíva, najmä v prípade, že boli podmienky odlišné od podmienok stanovených výrobcom pre použitie tovaru,

d) spôsobené zlým zaobchádzaním, či zlou starostlivosťou o tovar

e) poškodeného nadmerným používaním v rozpore s bežnými alebo výrobcom uvádzanými podmienkami,

f) ktorý bol upravovaný zákazníkom (odstraňovanie častí, svojvoľné upravovanie produktu, alebo našívanie na odev, farbenie, a pod.)

g) ak bolo poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

6.3 Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie chybu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za vec bezchybnú. Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má chybu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (vrátiť peniaze). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide o odstrániteľnú chybu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej chyby ani po tretej oprave vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena  bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie, ak bola vada odstránená, v prípade výmeny tovaru začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba. Po vybavení reklamácie, predávajúci odošle tovar na adresu kupujúceho spolu s vyjadrením ako bola reklamácia vybavená.

6.4 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, prevádzkovateľ vybaví reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia prevádzkovateľ nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6.5 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci kupujúcemu uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.6 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6.7 Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sexshop-sexshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6.9 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

6.10 Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 

fax č. 048/412 46 93

7. Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.1 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď vy alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy zaslaným na adresu R.I.H. spol. s.r.o., P.O. BOX 59, 96501 Žiar nad Hronom. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom emailu na info@sexshop-sexshop.sk. 

FORMULÁR NA STIAHNUTIE TU....


Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom,
resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia. 

8. Spracovanie osobných údajov a poučenie subjektu

Podmienky ochrany osobných údajov

8.1 Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je R.I.H. spol. s.r.o. IČO 50471988 so sídlom M. Chrásteka 507/17, 96501 Žiar nad Hronom (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

R.I.H. spol. s.r.o.

M. Chrásteka 507/17

965 01 ŽIAR NAD HRONOM

ICO: 50471988

DIC: 2120335778

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30375/S

Email: info@sexshop-sexshop.sk

Telefón: 0940 719 748

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.


8.2 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 


8.3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, email kontakt, ), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. 
Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.


8.4 Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) 
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
- Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


8.5 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby, za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom spojení,
- údaje o predmete plnenia

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika. (GLS Slovakia) je dcérskou spoločnosťou General Logistics Systems B.V., Amsterdam. Tel:+421 45 52 42 500, Email info@gls-slovakia.sk,  Obchodný register okr. súdu Banská Bystrica oddiel SRO, Vložka číslo 9084/S


8.6 Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte 
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


8.7 Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk (uprihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8.8 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

8.9 Ostatné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


9. Prehlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vašom zariadení súbory, nazývané cookies.

9.1 ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opätovne. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

9.2 AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie Vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok, informácií o zvolenom jazyku a podobne. Podrobnejšie informácie získate priamo od prevádzkovateľa webu. 

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť použité re reklamné účely formou remarketingu na spriateľených weboch týchto spoločností a podobne. Tieto Cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

9.3 SÚHLAS S UKLADANÍM COOKIES

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Vo všetkých veciach, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa použijú príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z., zák. č. 22/2004 Z.z., Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.

10.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP, o zmene VOP oboznámi registrovaných kupujúcich 5 dní vopred, a súčasne zverejní oznam o zmene VOP v elektronickom obchode na adrese www.sexshop-sexshop.sk na viditeľnom mieste.

10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné v znení v deň odoslania objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.5 V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.6 V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, ale právnická osoba, či fyzická osoba podnikateľ riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.

10.7 Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.8.2020.

NA STIAHNUTIE:

Obchodné podmienky 

Reklamačné podmienky

Odstúpenie od zmluvy a formulár odstúpenia od zmluvy

Reklamačný protokol

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihlásenie alebo Reset hesla